WOY SAAYOO: KIPPONDIRAL BOƁI NDE SAMMBA CAAM JAALOYII MUHAMMED YAHDIH WUL BEREDLEYLWOY SAAYOO: KIPPONDIRAL BOƁI NDE SAMMBA CAAM JAALOYII MUHAMMED YAHDIH WUL BEREDLEYL
Sammba Caam ko hooreejo lannda ka heɓtinaaka nder njuɓɓudi laamu Muritani, noddirteeka FPC. Jahgol makko jaalo to galle Muhammed Yahdih Wul Beredleyl addii, duko mawngo, ɗum nih woni ko yardatee kafe nder geese enternet gila hanki hoore-biir feewde hannde dewo 17 siilo 2021. Gila e terɗe lannda FPC haa eɓe njeyaaka e makka, kono ko goongɗinɓe miijooji makko, ceertii miijooji jahgol Caam to galle Muhammed Yehdih ngam renndude e ɓesngu makko sunaare. Oo ɗoo sahaa hay so tawii lannda kaa yettaaki e feccude njooɓaari sibu waasde dañde heen ko laaɓi sabaabu jahgol makko, ɓe njettiima kam e hippondirde boɓi. Cood-maa-mi e coodtu-maa-mi. Jeese ɗiɗi ceertuɗe, heen yeeso holliti ko woy saayoo, ko Sammba Caam ine yaha, duwoyonaade Muhammed Yahdih. Ciftinen, kanko Muhammed Yahdih Wul Beredleyl o sankii ko ñande njeslaare 13 siilo 2021, jahruɗo duuɓi 80. O jeyanoo ko e baasiste en, o golliima e ɗownguuji laamuuji leydi Muritani ɗii kala. Teeŋti e ɗowngu laamu Muhammed Khuuna Wul Haydalla, o toɗɗanooma heen laabi keewɗi jaagorgal. Ko o winndiyanke ceedtanaaɗo kuɗol juumtungol, kelme cañiiɗe mahondirɗe. O woniino jaagorgal e ɗowngu laamu Maawyaa. Hollitaama o jeyanoo ko e fewjantunooɓe laamu Muritani. Yeeso adanngo ngoo wiyi Wul Beredleyl ko neɗɗo ƴiiƴiiwo, leñamleñamiijo kadi kiisɗo. Kaɓdiiɗo ɓaleeɓe, ndeke so Sammba yahii jaalo makko hare Bacca arii e niɓɓiɗirirde gite mumen. Nattii faamde ndee hare. Yeeso ɗimmo ngoo teeŋtinii, aahaa kay Wul Beredleyl ko ƴiiƴiiwo, leñamleñamiijo kono ɗum haɗataa Caam yahde toon jaalo, ngati ine gasa tawo eɓe njogdii sababuuji e mbaydi keeriindi. Ko waawi wonde kala, ko Sammba Caam hooreejo oo waawi laɓɓitinande jagge mum e kaa haala coccirteeka gila hanki.


Jaayre PSource: ttps://golalmedia.org

Dimanche 17 Janvier 2021
Boolumbal Boolumbal
Lu 589 fois

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Vous pouvez vous exprimer sur tous les articles publiés ici, mais veuillez vous abstenir d'insulter ou de vous attaquer à des personnes.

Merci de votre compréhension.
La rédaction


Recherche


Inscription à la newsletter